נאוה גרינפלד

כתבות

הסנה הבוער

ומה זכה משה וראה את האש? באברהם בערה אש, ובמשה בערה אש. תבוא אש ותתחבר אל אש. מה בין זו לזו? אש שבערה באברהם – תשוקה היתה בו למלא רצונו של אלקים. אש שבערה במשה – תשוקה היתה בו להציל את עם ישראל. נאוה גרינפלד דנה בקווי הדמיון והשוני בין האש בה חזה אברהם אבינו בעקידת יצחק לבין אש הסנה הבוער.