תפילת "מי שבירך" לפסח

מאת רחל לוצאטו מורפורגו

המשוררת הלמדנית היהודייה מאיטליה, רחל מורפורגו לבית לוצאטו, נולדה בטרייסט בשמיני של פסח תק"ן (1790) ונפטרה באלול תרל"א (1871).1 רחל מעולם לא למדה בבתי ספר, אלא רכשה את השכלתה באמצעות הוראה פרטית. ראשית חינוכה בנעוריה היה בלימודי קודש. עד גיל שתיים עשרה למדה חמישה חומשי תורה עם שני דודיה, אחי אמה, חזקיה ודוד. בהמשך למדה את "חובות הלבבות" עם דודה דוד, ועם מורים פרטיים את פירוש רש"י ואת "מנורת מאור". בגיל ארבעה עשרה החלה ללמוד תלמוד בבלי עם רב מהעיר מנטובה, ואתו סיימה את מסכת מגילה ולמדה פרקים נבחרים ממסכתות אחרות ואת כל ספר "ראשית חכמה". אף עם דודה חזקיה למדה תלמוד בבלי וחשבון.

לאחר נישואיה ליעקב מורפורגו ועיסוקה בגידול המשפחה, נהגה רחל לכתוב את שיריה בשעות הלילה ולהקדיש את ראשי החודשים ללימוד. את שיריה הייתה שולחת לבן דודה, חוקר היהדות הנודע שמואל דוד לוצאטו (תק"ס-תרכ"ה; 1800-1865), שהיה צעיר ממנה בעשור לערך, ושד"ל הוא ששלחם לכתב העת "כוכבי יצחק", בו ראו אור מרבית שיריה. כתיבת שירה בידי אישה עוררה עניין רב, ושמה של רחל יצא לפניה לתהילה בקרב משוררי הזמן.

במלאות מאה שנה להולדתה יצאה לאור בדפוס בשנת תר"ן (1890), אסופת שיריה וכתביה "עוגב רחל", בההדרתו של הרב יצחק קסטיליוני, יליד טרייסט אף הוא ולימים רבה של רומא.2 אסופה זו כוללת אף כתבים שטרם ראו אור בחייה.

*   *   *

בשנת תר"י (1850) חיברה רחל מורפורגו נוסח תפילת "מי שבירך" אשר כללה במכתב ששיגרה לשד"ל, ואשר ראה אור לראשונה ב"עוגב רחל",3 ובו ייחלה כי המקדש ייבנה ויזכו לעלות ולהקריב את קרבן הפסח. במאה התשע עשרה התקיימו דיונים הלכתיים בדבר האפשרות של חידוש הקרבת קרבן זה, אף בלא עמידת המקדש על תלו, ויש להשקיף על תפילתה בהקשר הזה. בראש התפילה שייסדה נכללו ונזכרו אף האימהות. ככל הידוע, זו התפילה היחידה מסוג תפילות "מי שבירך" אשר נתחברה עד אותה עת בידי אישה.

 וזה נוסח תפילתה של רחל מורפורגו:

מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה יברך את כל קהל עדת ישראל ונזכה ונחיה ונעלה להקריב פסחים על גבי המזבח, שמחים וששים בבנין בית מקדשנו במהרה בימנו [!] אמן.

תפילה זו לא זכתה כפי הנראה בזמנה לתפוצה רחבה, ואין קיימות כל עדויות שהיא נאמרה בפועל בידי יחידים או בידי חוג כלשהו. בקטע המקדים את התפילה נזכר בין היתר: "והיה כבוא הספר הזה אליך [...] הקרב את העם אנשים ונשים וטף וקרא בקול גדול כה כתבה הצעירה מן הצאן". רחל ביקשה אפוא שמכתבה יוקרא בפני בני משפחתו של שד"ל. אפשר אף שדבריה הובאו לידיעת בני משפחתה שלה ומכריה.

נראה כי ראוי לחדש בזמננו את אמירתה של תפילה נאה זו. מועדים אחדים עשויים להיות מתאימים לנשיאתה. מועד ראוי אחד הוא שבת מברכים של חודש ניסן, בתום ברכת החודש, בידי הציבור או ביחידות, וזאת מתוך השוואה לתפילה אחרת, המאזכרת נשים וגברים כאחד, המופיעה במקצת עדות ישראל כתפילה הנאמרת בברכת חודש אב. בספר "אור עינים" נזכר תחילה כי "יש נוהגים כשמכריזים החדש בבית הכנסת לומר זה השיר". נוסח התפילה המובא בו הוא: "מחדש חדשים. יקבץ נפוצים / אנשים ונשים. לעיר הבנויה / וזה החדש. לטובה יחדש / ורצון יצו אל. רב העליליה".4 בשונה מתפילת "מחדש חדשים" הנאמרת בפתיחת ברכת חודש אב, הרי שנראה כי ראוי לומר את תפילת ה"מי שבירך" שחיברה רחל מורפורגו בתום ברכת החודש.

מועד נוסף לאמירת תפילת "מי שבירך" זו עשוי להיות ראש חודש ניסן עצמו, שכן על פי המובא ב"סדר רב עמרם גאון" עולה כי ברכת החודש נאמרה בראש חודש גופו.5

שבת הגדול לאחר תפילת "מי שבירך" לקהל בבית הכנסת הוא זמן אפשרי אחר שראוי כי הציבור יאמר תפילה זו. זמן מתאים אחר לנשיאת התפילה הוא בתום "סדר קרבן פסח", הנאמר כרגיל בערב פסח לאחר תפילת מנחה כתחליף להקרבת קרבן פסח, בבחינת "ונשלמה פרים שפתינו" (הושע יד, ג).6

ניתן אף לאומרה בליל הסדר עצמו, לאחר אכילת המצה, שכן קודם ברכת היין על הכוס השנייה, שאומרים עליה את ההגדה, מובעת התקווה כי קרבן פסח יחודש – "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים" – כאשר מוטיב רעיוני זהה מצוי בנוסח התפילה שחיברה מורפורגו.7

*   *   *

אפשר אף להזכיר זיקות אחדות נוספות המובאות בכתבי רחל מורפורגו עם חג הפסח. כך רחל הקדישה את אחד משיריה, שנכתב בשנת תרי"א (1851), למחנך מאיר רנדגר (1780-1853) לרגל יום הולדתו.8 בקטע המקדים את שירה של מורפורגו מאוזכרת לשבח בתו של רנדגר בהקשר ל"פירוש ההגדה" שיצא לאור: "לשמחת תקפות [!] השנים יום הלדת הגביר ר"ם ונשא מורה הוראות בישראל רבי מאיר ראנדגגער יצ"ו לעד יחיה. והראה לי פירוש ההגדה שהוציאה לאור בתו היקרה ואשמח בשמחת תורה". בת זו מוזכרת אף בבית הפותח של השיר: "הלא ישיש נכבד ישיש / בהראותו חכמת בתו / הנה יפה זכה ברה / וחן חן לה שמחת ביתו".

בתו זו של מאיר רנדגר, המופיעה בשיר זה בעילום-שם, היא פלורה (1824-1910), ו"פירוש" זה אינו אלא תרגום ההגדה לאיטלקית שהיא הכינה. ההגדה יצאה לאור בדפוס בראשונה בשנת 1851 על ידי מאיר רנדגר ובשנייה בשנת 1853. 9 בשער המהדורה הראשונה נזכר שהוא היה המתרגם, אך בהקדמה ציין כי בתו היא שתרגמה את ההגדה וכי הוא שערך את התרגום. במבוא למהדורה השנייה, שראתה אור בשנת 1853, ציינה הבת כי היא שתרגמה את ההגדה.10  בדומה לאביה, אף פלורה עסקה בחינוך. היא עלתה ארצה פעמיים, לראשונה בשנת 1856, שם נישאה ליעקב פרידנברג, ולאחר מכן ב-1864, ופעמיים נאלצה לשוב לטרייסט. את מסעותיה ורשמיה תיעדה ביומן שחיברה באיטלקית, אשר תורגם בשנים האחרונות אף לעברית.11

לקראת סיום "עוגב רחל" מופיע מעשה נסים, שרחל העלתה על הכתב בלשון הקודש לבקשת בן דודה עלום-השם, למען ישמש כזיכרון.12 הסיפור כתוב בגוף ראשון, ונאמר בו כי בשנה השנייה לנישואיו, בי"ג בניסן בערב, לא היה בידו כסף כדי לרכוש את מצרכי החג, והוא היה בוש לפנות לבני אדם. בשעה הרביעית באה אחת משכנותיו וביקשה אותו כי יתלווה אליה לקנות דבר-מה. הוא עשה כן, ומששב התהלך בלב קודר ונשבר עד השעה אחת אחר חצות. ואז פקח ה' את עיניו והוא ראה לפני רגלו דבר-מה לבן ונטלו. רק משהתקרב לנר נוכח כי היה זה "ניר כמו דינר עובר לסוחר. לכן שמח לבי ויגל כבודי כמוצא שלל רב. כי בו קניתי כל צרכי החג". הוא הוסיף והביע את תהילתו לקב"ה שעזרו ולא עזבו, ומוסר ההשכל שהסיק ממאורע זה הוא ש"לעולם אל יתיאש אדם מן הרחמים כי הוא יודע חוסי בו יתברך עוזר דלים ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו".

הערות

[1] על דמות זו ראו ביתר הרחבה י' ברלוביץ, "רחל מורפורגו: התשוקה אל המוות, התשוקה אל השיר: לטיבה של המשוררת העברית הראשונה בעת החדשה", סדן ב (תשנ"ז), עמ' 11-40; ט' כהן, "בתוך התרבות ומחוצה לה: על ניכוס "שפת האב" כדרך לעיצוב אינטלקטואלי של האני הנשי", סדן ב (תשנ"ז), עמ' 69-110; Y. Levine Katz, "Rachel Morpurgo," Judaism, 49,1 (Winter 2000), pp. 13-29.

[2] רחל מורפורגו, עוגב רחל, בעריכת הרב יצחק קסטיליוני, קראקא תר"ן. לקורות חייה ראו במבואו של הרב קסטיליוני, "הקדמת המוציא לאור", שם, עמ' 5-9.

[3] שם, עמ' 107, V. ראו עוד שם, עמ' 60, XI.

[4] אברהם מיכאל פונטאנילה, אור עינים, ריגייו תקפ"ב, מה ע"א. ב"שפת אמת", צפת תקצ"ב, קיג ע"ב, מצוי נוסח שונה מעט של תפילה זו, המופיע אף בספרו של ר' שם טוב גאגין, כתר שם טוב, קיידאן תרצ"ד, עמ' תלג. ראו עוד י' דאווידזאן, אוצר השירה והפיוט, מהדורה שנייה, כרך שלישי, ניו יורק  1970 , עמ' 110, מספר 908.

[5] סדר רב עמרם גאון, מהדורת ד' גולדשמידט, ירושלים תשל"ב, עמ' פח.

[6] אמירת סדר זה נזכרת לראשונה בחיבורו של ר' משה בן מכיר, סדר היום, שראה אור בויניציאה שנ"ט, סד ע"ב-סה ע"א. על מנהג זה ראו עוד הרב גבריאל ציננער, נטעי גבריאל, דיני ומנהגי חג הפסח, חלק ב, ברוקלין נ"י תשנ"ב, עמ' רד-רה; הרב משה יעקב וינגרטן, הסדר הערוך: הגדה של פסח, חלק ג, ירושלים תשנ"ג, עמ' מח-נ.

[7] על תפילה זו עיינו עוד י' לוין, "נשים יהודיות שחיברו תפילות לכלל ישראל – עיון היסטורי", כנישתא ב (תשס"ג), עמ' פט-צז; הנ"ל, "נשים אורתודוקסיות בזמננו כמחברות תפילות לכלל ישראל", להיות אישה יהודייה, קובץ שני, ירושלים תשס"ג, בעריכת מ' שילה, עמ' 413-432.

[8] עוגב רחל, עמ' 65, XVI. 

[9] הגדה, Racconto degli avvenimenti memorabili occasionanti la Pasqua, Vienna: Adalberto della Torre 1851.

[10] ד' קארפי ומ' רינות, "יומן מסעותיה של מורה יהודיה מטרייסט לירושלים (תרי"ז–תרכ"ה)", קבצים לחקר תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות א (תשמ"ב), עמ' 121.  

[11] ראו ביתר הרחבה י' לוין, "האישה שתרגמה את ההגדה לאיטלקית: סיפורה של פלורה רנדגר פרידנברג", קולך 67 (תשס"ג), עמ' 2-4.

[12] עוגב רחל, עמ' 117-118, XXII.

 הרישום הביבליוגרפי: זהו נוסח מעודכן קמעה של המאמר: יעל לוין, "'כה כתבה הצעירה מן הצאן': על תפילת 'מי שבירך' לרחל מורפורגו", הצופה, סופרים וספרים, כ"ו באדר תשס"ד, 19 במארס 2004, עמ' 11, 14.

יצוין עוד כי החומר שנכתב על תפילה זו ב"תפילת נשים" מיוסד כולו על המאמר הנוכחי כפי שנזכר שם, וכן הוא במאמר ב"מקור ראשון" מיום שישי, ד'  בניסן תשע"ג,  15 במארס 2013, עמ' 16. יוער עוד כי בפרויקט בן יהודה מובאת המהדורה השנייה של "עוגב רחל", אולם זו מהדורה מעובדת ואין להסתמך עליה, כי אם על המהדורה הראשונה משנת תר"ן.

 

© כל הזכויות שמורות ליעל לוין