מדוע מובא הנגוע בנגעים לפני הכהן?

על אילו נגעים מדברת התורה ובעבור מה הם באים? מה הקשר בין מצוות מילה לנושא הנגעים? מהו תפקידו של הכהן בעניין הנגעים ומדוע? לפרשות תזריע-מצורע.

פרשת תזריע בחלקה הראשון דנה בלידה, ברית מילה, והקורבנות שהיולדת מצווה להביא אל הכהן. בהמשך, עוברת הפרשה לנושא הנגעים והבדיקה על ידי הכהן, כפי שהכתוב מתאר: "וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמור: אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת, או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבני הכוהנים: וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושיער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמוק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא אותו" (ויקרא י"ג, א-ד).

על אילו נגעים מדברת התורה ובעבור מה הם באים?

מה הקשר בין מצוות מילה לנושא הנגעים?

מהו תפקידו של הכהן בעניין הנגעים ומדוע?

סוגי נגעים וסיבת הופעתם באדם.

התורה מבחינה בין כמה סוגי נגעים:

רש"י מביא כמה דעות, ביניהן דעת חז"ל הסבורים כי הנגעים הם כתמים בגוון לבן בעור, ושמות הנגעים והלכותיהם תלויים בחוזק הלובן של הכתם.

בהרת היא הלבנה ביותר, כפי שהפסוק מתאר: "ואם בהרת לבנה היא", והפירוש שהיא הכי לבנה. שמה מבטא זאת באופן ברור. ספחת, על פי הסברו של אור החיים, סוג שדומה לשאת - כי שאת הוא לבן כצמר נקי ואילו הספחת לבנה כסיד ההיכל.

הסיבה להופעתם:

על פי "ספרוני" הנגעים שהתורה מונה, אין להם כל קשר לצרעת. אלה הן מחלות שלא כדרך הטבע והן נשלחות מכוח עליון כעונש וכפרה על חטאיו.

על פי ה"עקדה" ישנה הוכחה ברורה כי נגעים אלו אינם טבעיים - כאשר הנגוע נמצא בהסגר במשך שבוע או שבועיים, למרבה הפלא הוא מתרפא לגמרי. ידוע שכל מחלה שתוקפת אדם, הרי אם הוא  נמצא במקום סגור ללא אור, המחלה רק מחמירה ואין שום הקלה וריפוי. אך כאן, היות ונגעים אלה הם אותות משמים לעורר את האדם החוטא לחזור בתשובה, שיטת הריפוי היא למעלה מן הטבע - משהו רוחני.

האלשיך מסביר מודיע מופיעים נגעים אלה דווקא בימים קדומים: תופעה זו היתה רק בדורות הקדומים כאשר כוח הקדושה היה כה גדול ששרר גם אצל החוטאים והיה יכול לדחוק החוצה את הטומאה. אך כיום כוח קדושה בממדים כאלה אינו קיים בעם ועל כן הנגעים אינם מופיעים בגוף האדם.

"הכלי יקר" מסביר כי בעבור שלושה חטאים האדם נענש בנגעים: א] לשון הרע, וההוכחה - אדם שחלה בצרעת והתרפא חייב להביא קורבן הכולל גם ציפורים, שהן רומזות על פטפוטים (על פי רש"י). ב] גסות רוח, שנאמר: "ולקח למטהר עץ ארז ואזוב". על כך אומר רש"י שאם אדם היה מגביה עצמו כארז, עכשיו יתקן מעשיו וישפיל עצמו כאזוב. ג] צרות עין, שנאמר: "ובא אשר לו הבית" ותנא דבי רבי ישמעאל: "זה שייחד ביתו לו" (מסכת ערכין ט"ז, ע"א). דבר זה כולל חמדת ממון, שלומדים מגיחזי (מלכים- ב, ה, כ"ז), וגזל - שאם ישנו נגע בקירות הבית על הכוהן לפנות את הבית ולפזר ממונו.

הקשר בין מילה לנגעים.

על פי ה"כלי יקר", נסמכה פרשת הנגעים לנושא מצוות המילה, לומר לך שהמילה דוחה נגעים, היות ובכל מקום המצווה המוקדמת דוחה את המאוחרת. לדוגמא, בפרשת ויקהל, שם התורה הקדימה את נושא השבת למשכן, להגיד לך שהשבת דוחה את מלאכת המשכן.

על צד הרמז נראה לפרש כפי שאמרו חז"ל במסכת נדרים ל"א, ע"ב: "גדולה מילה שדוחה את הנגעים, לפי שסתם מילה סיבה למילת ארבע עורלות ומכללם עורלת הפה, וכשהוא נימול מערלת הפה - לא יספר לשון הרע ואז לא יבוא לידי נגעים הבאים על לשון הרע".

תפקידו של הכהן בהקשר לנגעים.

בדיקת הנגעים מתבצעת על ידי אהרון הכהן או בניו. נשאלת השאלה: מה הטעם לכך? על כך עונים חז"ל: יש פעמים רבות שאדם מדבר לשון הרע על חברו מתוך אמונה שהוא מספר אך ורק את האמת ובכך אפילו מקיים מצווה בהבאת האמת לידיעת הציבור. לכן התורה מצווה שהמצורע יובא לפני אהרון הכהן או בניו, כיוון שאהרון היה ידוע כאוהב שלום ורודף שלום - על ידי בואו של המצורע אליו ילמד שדווקא למען השלום בין חברו, רשאי אדם לסטות מהאמת. אהרון היה דואג להשלים בין איש לרעהו. במידה והיה רואה שהם מסוכסכים, היה פונה אל כל אחד מהם בנפרד והיה אומר: אתה יודע שחברך מעוניין להשלים אתך? המסקנה: למרות שהאמת היא חשובה מאד, הרי השלום  גדול ממנה. המטרה היא שהמצורע ילמד מאהרון מידה טובה זו, יחזור בתשובה מעיסוק בלשון הרע, וכך יתרפא מהנגעים.

השל"ה הקדוש אומר כי מטרתו של האדם היא להפוך "כותנות עור לכותנות אור". בחומש בראשית מסופר: "ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם" (בראשית ג, כ"א). התכלית היא לעדן ולקדש את כוחות הנפש והגוף, וכך כותנות ה"עור" נעשים בגדי-יקר, בדומה לכוהנים שלבושם היה לכבוד ולתפארת והיו מרוממים את עצמם בנפש ובענייני הגוף - שהרי אכילתם הייתה בגדר עבודת קודש. על ידי כך הפכו את כותנות ה"עור" לכותנות "אור". מטעם זה היו מביאים את המצורע לפני הכהן, שהרי החוטא לא קידש את גופו ונפשו, אלא השחית וטימא את עורו. הכהן בכוחותיו היה מסוגל להפוך את עורו של אותו חוטא ל"אור", כדי שידע וילמד את הלקח מחטאיו (על פי תורת משה).

לאור האמור לעיל ניתן להסיק כי על האדם להימנע מלשון הרע, ועליו להתחזק במידת השלום בין אדם לרעהו שהיא מצווה חשובה ויקרה. מי יתן והשלום והאמת ישררו בעם ישראל ובקרוב נזכה לבוא הגואל.