שני שעירים

דברים שנאמרו בסיום הערב "לא תעמוד על דם רעך" שנערך לקראת פרשת אחרי מות-קדושים התשע"ג.

"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות. גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל"

והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמוד חי לפני ה"

'והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה.

ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, כי נפש הבשר בדם היא'

"אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלכם מפניכם ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את יושביה

 

אני מתבוננת בו באיש הזה שפגע בי

הוא הולך זחוח בשער העיר

מקובל בין זקניה

ואני בין החרכים

אני זועקת זעקה שקטה:

"כי נפש כל בשר דמו בנפשו"

במקור דמיי פגע בי האיש הזה

ואין שומע.

 

האם אנחנו שני שעירים

אשר על כל אחד גורלו

גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל

 

לא תוכלו לכבס בגדיכם ולרחוץ בניקיון כפיכם

ולשוב למחנה

לשנינו גורל אחד

והוא תלוי בכם

אתם קבעתם אותו

 

בטרם תתוודו עליי

את עוון השתיקה, ההתעלמות, ההכחשה

חיה אעמוד לפניכם

ואתם תיתנו פניכם בנפשי

ונפשי בפניכם

ולא תקיא הארץ אותי.