Avatar

פרופ' חנה ספראי

אודותיי:
פרופ' חנה ספראי ז"ל היתה מאמהות "קולך". היא היתה חלק מההנהגה הרעיונית של הארגון, ומילאה בו תפקיד של "אשה חכמה" המשיבה על שאלות בענייני השקפת עולם. זוכת פרס האגודה לזכויות האזרח לשנת 2008, כאשה פורצת דרך. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בנים בבית המקדש. כיהנה כמרצה במוסדות אקדמיים שונים - אוניברסיטת אוטרכט בהולנד, האוניברסיטה העברית בירושלים, היברו יוניון קולג', וכעמיתת מחקר במכון הרטמן. עמדה בראש מכון יהודית ליברמן - המכון הראשון שפתח בפני נשים בוגרות את לימודי התורה שבעל פה.
Articles

כיצד ניתן להבין את מציאות החיים במסגרת תפיסת עולם של שכר ועונש?

בפרשת תזריע שני נושאים- קרבנות יולדת לטהרתה ופרשת המצורע. ובסדר הפוך, פרשת מצורע עוסקת בטהרת המצורע ובזבה. ננסה לעמוד על המשותף ושונה לשתי התופעות. פרופ' חנה ספראי דנה בפרשת השבוע. 

פרופ' חנה ספראי בוחנת את מעורבותן של נשים בקורבן פסח. עיבוד של פרק מתוך הספר "נשים בבית המקדש".

ליד השאלה מהי הפסיקה, עולה גם השאלה מניין נפסקה ההלכה ולתוך איזה עולם נפסקה. אין ספק שיש עולמות יהודיים שלא נהגו בכיסוי ראש. סוג כזה של התייחסות אמור לשנות את טיב השיח בינך לבין חברך. פרופ' ספראי משיבה לאנונימית על כיסוי ראש. 

התייחסות חדשה איננה עקירה של האמת שבתורה, אלא הבנה טובה יותר, של הסיפור, של ההחלטות, של השינויים שחלו במשך הדורות. הם חיפוש דרך בתוך עולם התורה מתוך כבוד עמוק ומחוייבות לאור כל המתחדש והחדש. פרופ' חנה ספראי משיבה. 

פרופ' חנה ספראי ז"ל דנה במשמעות הקריאה בספר התורה בשמחת תורה. דרך עיון בפרשת וזאת הברכה, קוראת ספראי לשותפות קהילתית גם עבור נשים בחגיגות סיום התורה. 

לא יפלא איפוא, שסיומה של פרשת בא הוא התשובה היהודית המובהקת לזכרון וידיעת ה'- מצוות שהם בבחינת חידוש ברית עולם, כשם שהן זכרון המעשים והנפלאות. מבחינה זו יש לראות בפרשת בא יחידה ספרותית בפני עצמה, בעלת פתיחה וסיום מובהקים. פרופ' חנה ספראי על פרשת בא. 

פרשת כי תבוא, כשמה, כוללת שתיים מן המצוות התלויות בארץ, הבאת הביכורים, והבאת המעשרות (כ"ו), כמו גם טקסי כניסה לארץ- הברכה והקללה (כ"ז-ח"ח). שם אפשרי כולל לשתי היחידות בפרשה הוא 'טקסים רשמיים'. בחלק הראשון שני הטקסים מהווית המקדש, ובחלק השני טקס רשמי עם הכניסה לארץ. פרופ' חנה ספראי ז"ל מעיינת בפרשת השבוע. 

על פרשת אמור, המסדירה ומפרטת את יחסי המשפחה במסגרת משפחות הכהונה, ועל ההנחה שקדושת המקדש וקדושתו של הקב"ה משנות נוהגי אנוש מקובלים.

על שני הנושאים שבפרשה: קרבנות יולדת לטהרתה ופרשת המצורע, ובסדר הפוך, פרשת מצורע העוסקת בטהרת המצורע ובזבה.

מאמרים נוספים...