Avatar

חיותה דויטש

Articles

על מניעיהן של תמר ושל אשת פוטיפר, שתי נשים שלוקחות את גורלן בידיהן.

האמנם מדובר בתופעה מצויה אצל יולדות עד היום? מה מידת הרלוונטיות של הסיטואציה שבעבר הייתה כנראה כה אופיינית, ושעליה בונים חז"ל את פירושם לקרבן החטאת? הרהורים ושאלות לפרשת "אשה כי תזריע".

לא די בחידוש. התמדתו ועיקשותו של רבי עקיבא, מסירותה ואהבתה של רות, נחישותן של בנות צלפחד ובקשת האמת שלהן - הם מרכיבים הכרחיים וחיוניים עבור אותן נשים המבקשות לתפוס את המקום הראוי להן בבית המדרש, ובעולמה של תורה

על הכללתם של החוטאים, החוזרים בתשובה והגרים בתוך הקבוצה הזוכה לכך שה' ישרה עליה מרוחו.