Avatar

דנה פולבר

Articles

על המסרים החבויים בפרשת סוטה, ועל קולה האילם של אותה אישה הנתפשת ברשת הנסיבות שסביבה.

עבור דמויות התנ"ך הליכה היא משמעותית לא פחות מהיעד הסופי, ואולי אף יותר.