Avatar

דוד שפרבר

Articles

דוד שפרבר טוען שיש כוח רב בפרקטיקה הניאו-אורתודוקסית, שאומרת ומקיימת את מה שהיא אינה מאמינה בו כלל וכלל. שפרבר מציע להמיר מחיקה וצנזור במודעות להקשר היסטורי ולמקום שממנו נובעים הדברים. כך, לדבריו, הופכים המקורות מבעיה לאתגר.

הנישואין היהודיים הוגדרו כ"קניין" ונדונו במונחים משפטים המתאימים לרובריקה  זו. בנוסף, במרכז טקס הנישואין היהודי עומדת קריאת הכתובה, שהיא הסכם ממוני בין החתן לכלה. גם המתנות שנותנים האורחים בחתונה נדונו כשאר דיני ממונות.

לצורך שיקום מעמדם הפוליטי והדתי של היהודים כלל חזון אחרית הימים ביהדות אשכנז חזות קשה של יום דין, שבו ישפוט האל את האומות המשעבדות את ישראל. הגורל הקשה המצפה לנוצרים באסכטולוגיה היהודית-אשכנזית עשוי להסביר את הקישור שנעשה בהגדות האשכנזיות בין ציור ביאת המשיח לפסוקי "שפוך".