Avatar

פרופ' חנה קהת

Articles

ואכן קשה להבין את יהודי בבל, מדוע לא שבו לארץ ישראל? מדוע בחרו להשאר בגלות? אין זאת אלא כי נמנעו מלשוב לחיי עם נורמליים.

על המפגש הכפול עם הבכורה, מצד אחד מכת בכורות, העונש שהכריע את פרעה ואת מצרים, ומן הצד השני, חובת פדיון הבן

על הפרשה, הפותחת בבשורת הגאולה, בשורה מרשימה ומרגשת שהפכה להיות אבן יסוד מנחה לתהליך הגאולה.

כל המרבָּה לספר במעשיהן של נשים באותו הנס - הרי זו משובחת

ההשתעבדות הבלעדית לה' מבטיחה את יחסו המיוחד, את הגנתו מפני האלימות של הדבר, החרב והרעב המצפים לאדם במסגרת אנושית בה "כל דאלים גבר". מעשה כיבוש האדם את רעהו, שעבודו לעבד, מפקיע את זכותו מאותה ברית שוויונית כלפי ה' ומסכן אותו בשילוח מלפניו אל עולם אכזרי בו שולטים האדם וכוחו בזולתו החלש.

חינוך בנות בעידן דו-תרבותי, חינוך הבנות בקהילה היהודית בבגדד, הסכם קדם נישואין - הסבר, שיח נשים דתיות וחילוניות על הקול הנשי במקורות יהודיים, טב למיטב טן דו מלמיתב ארמלו - האמנם? על הקול הדתי, המזרחי ומקומו ב"קולך" - אלה היו רק חלק מהנושאים שעמדו במרכז הכנס השני של "קולך" השנה.

אנו מודעות ומבינות את הפחד מערעור הסדר הציבורי היפה, מדעת קהל עויינת. שכועסת שקלקלו לו את המראה הפסטורלי שמנסים לצייר. ואני אומרת לחברות אלו: "שיויתי ה' לנגדי תמיד", אסור לפחד מהאמת גם כשהיא מרה, אסור לשוות מול עינינו דמויות אדם, גם אם רבנים, במקום ה' ובמקום האמת.

וכי אין חובת צדקה וחסד על אנשים עשירים ומאושרים שמימיהם לא חוו את העוני, העבדות והגרות? התשובה, לפי כל המקורות הללו, היא לא! לפי התורה מטרת הגרות העבדות והעינוי בגלות מצרים הייתה לצרפנו וללמדנו לנהוג כראוי בזולת ובמיוחד בחלש בשעה שנהיה לעם ריבוני.