Avatar

עידית ברטוב

Articles

אלול- חודש האהבה ישנה אמרה מוכרת בשם ר' ישראל סלנטר, כי באלול אפילו הדגים שבים רועדים מאימת יום הדין. גם אמירת הסליחות ותקיעת השופר מוסיפים לאווירת הפחד הכללית, בבחינת "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו?". תקופה זו נתפסת כקודרת, מצומצמת ומיוסרת, שבה כל המרבה להתענות ולסגף עצמו, הרי זה משובח.

פרשתנו פותחת בציווי על שרפת פרה אדומה, וטהרת המת בהזאה מאפרה. ענייני הטומאה והטהרה נשמעים לאדם בן זמנינו כחידה תמוהה, ואף מביכה. הרבנית עידית ברטוב על פרשת חוקת.

חכמינו אמרו, כי כל דור שאין בית המקדש נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו. ומה על דור החורבן עצמו? האם כל אותו דור אשם? הרבנית עידית ברטוב בוחנת את המדרש המפורסם על קמצא ובר קמצא, ומנסה לעמוד על טיב חטאו של קמצא. 

המדרש המוכר מלמד: שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על - ידי יסורין.

השירה היא כוח הדיבור הגבוה ביותר, היא הנבואה והיא התורה. הביטוי הראשון לכך מצוי בשירת הים, כפי שאומר המדרש שראתה שפחה על היום מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הרבנית עידית ברטוב מדברת על הקשר בין השירה, מרים וסודה של הבאר.