Avatar

לאה ויזל

Articles

לפי ההלכה היהודית, הנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. כלל זה ישים בכל המצוות המעשיות, אולם כטבעם של כללים, גם לו יש יוצאים מן הכלל. לפרשת שמות