Avatar

מאיר בר אילן

Articles

המעיין בדברי ה' לאהרן ומרים, יראה כי כולם מתייחסים לנושא מעמדה המיוחד של נבואת משה, וללא כל התייחסות ללשון הרע או לרכילות. ה' אינו שואל: מדוע אמרתם לשון הרע", אלא מדוע דברתם  (נגד) משה?