Avatar

ד"ר אורה כהן

Articles

רות הגיעה לבית לחם בשל הקשר למשפחת אלימלך וקבלה את עונשה על מעשיה. לא מן הנמנע שיהיו שיחושו שמחה לאיד בראותם את השפל אליה הגיעה נעמי.  רות היא זרה וחסרת אמצעים, וככזו שייכת לקבוצת מיעוט שהיחס אליה הוא שלילי. זו אחת הסיבות שהתורה מזהירה את העם מפני התעמרות בגר, ביתום ובאלמנה.