Avatar

ד"ר אורית אבנרי

אודותיי:
ד"ר אורית אבנרי, עמיתת מחקר במכון הרטמן. מרצה לתנ"ך בתכנית בארי של מכון הרטמן, במכללת דוד ילין ובבתי מדרשות מגוונים. ד"ר אבנרי חוקרת מקרא בהיבטים ספרותיים, אינטרטקסטואליים ומגדריים.
Articles

מה היה מתרחש אילו היו יכולות רות ואסתר לצאת ממגילותיהן ולהיפגש בדרך בין פרס לבית לחם? ד"ר אורית אבנרי מהרהרת בפגישה הדמיונית בין שתי נשים ייחודיות בתנ"ך.