Avatar

רחל שרנסקי דנציגר

אתר:
https://imaleh.li/
אודותיי:
רחל שרנסקי דנציגר למדה פילוסופיה והסטוריה באוניברסיטה העברית וחקרה קשרים שונים בין דת, אידיאולוגיה ורגשות במסגרת תזת המ.א שלה. היא ממשיכה לעסוק בשאלות דומות בתור בלוגרית ומספרת סיפורים הכותבת על יהדות, הסטוריה, והחיים בירושלים דרך חוויות אישיות, ומפיקה פרוייקטים וסדנאות המאפשרים לאנשים אחרים לשתף את חוויותיהם הם. http://www.jerusalem-moments.com/
Articles

מה היה קורה אם משה היה נכנס עם בני ישראל לארץ ישראל? האם הם היו מגלים עצמאות ונלחמים או ממשיכים להתלונן? ואיך כל זה מתקשר ליחסי הורים וילדים? רחל שרנסקי דנציגר במדרש משלה לפרשת ואתחנן

מה בין מסעות בני ישראל במדבר לאהבת איש לאשתו? - "זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". רחל שרנסקי דנציגר במדרש משלה על פרשת מסעי. 

בפרשת פנחס מצווה הקב"ה את משה לעלות אל הר העברים, להשקיף על הארץ, בעת שהוא מבשר למשה שלא יכנס לארץ ישראל, כפי שקרה לאהרון. רחל דנציגר מציעה במדרשיר לפרשת פנחס נקודת מבט על תחושותיו של משה

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, שהיו עוסקים בפרה אדומה. והימים ימי מצור ורעב, ימי שליקת התבן ושתיית מימיו. אותה שעה שאלו אחד התלמידים, רבנו, וכי המטהר מטמא? חשב רבן יוחנן על מתי ירושלים ונפלה עליו חולשה. פרש לקיטונו לבכות על טומאת המוות הקרבה. נרדם, ובחלומו נגלתה אליו בת שבע.רחל דנצינגר במדרש...