Avatar

רבקה לוביץ

Articles

בפסק דין שניתן ביום הזכרון האחרון (25.4.12) מתח בג"ץ ביקורת חריפה ביותר על בתי הדין הרבניים שביטלו בדיעבד גיורים שנעשו בבתי הדין המיוחדים לגיור. החלטת הבג"ץ נפתחה בביקורת קשה על התנהגותם של הדיינים ובמיוחד על הלשון המשתלחת בה נקטו כלפי בתי הדין לגיור וכלפי הרב חיים דרוקמן.

השופטים נתנו צו על תנאי וקבעו כי על היועמ"ש לנמק בתוך 90 יום מהיכן שאבו ביה"ד הרבניים את הסמכות לפסול גיורים של בתי הדין המיוחדים לגיור.

 "המאבק של הפרקליטות על כך שנשים מסורבות גט ישלמו אגרה שאינן יכולות לעמוד בה הוא הוספת ´חטא על פשע´". רבקה לוביץ´ סבורה שנציגי הציבור המופקדים על הדמוקרטיה ועקרונות השוויון והצדק לא מבינים את תפקידם במדינה.

עינוי הדין, הכתובה, פרישת הרב דיכובסקי, ביטולי הגט, גט לחומרה ו"זעקת צדק" של הבעל, ערב פסח נשים רבות עדיין נמצאות במצרים הפרטי שלהן ומתקשות לראות את האור. רבקה לוביץ´ עם 10 המכות שיכולות לנחות על המתגרשות 2009-04-02 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אבל יש נשים שקשה להן כי...

שתי תופעות מתרחבות לאחרונה בבתי הדין - ביטול גיור וביטול הגט. רבקה לוביץ' מבהירה: שתיהן בלתי אפשריות מבחינה הלכתית וגם: לא ייתכן שלדיינים תהיה הסמכות "לרדוף" אחרי נשים מתגיירות/מתגרשות למשך שארית חייהן.

סופי (שם בדוי) היא עגונה כבר למעלה מעשר שנים. בעלה נטש אותה ואת ילדיהם המשותפים בשנת 1996 וברח לארה"ב.

על בתי הדין הרבניים, שבמקום למצוא פתרונות הלכתיים לבעיית מסורבות הגט, משליכים את הבעיה על אחרים.

 תמר (שם בדוי) הגישה תביעה לגירושין בשנת 1987, בהיותה בת 36, ובשנת 2006, בהיותה בת 55, הסתיים הסיפור באופן סופי והיא הותרה להינשא.

כשבנו של דיין מקבל היתר לשאת אשה שנייה זה מעורר שאלות קשות על הדיינים. רבקה לוביץ´ מציעה פיתרון לשיקום מעמד האשה במסגרת ההלכה.