Avatar

פרופ' שמואל שילה

Articles

היחס החיובי של התורה לגירות ולגרים הוא חד משמעי. שלושים ושש פעמים התורה מצווה אותנו על התייחסות חיובית לגר, יותר מכל מצווה אחרת. ואולם, בניגוד לעמדה ברורה זו, קריאת המקורות התלמודיים מעלה שתי עמדות קוטביות כלפי הגיור: חיוב מובהק אל מול גינוי מובהק. כיצד ניתן להסביר זאת?