Avatar

שרגא בר און

Articles

ביום הקדוש אנו מצהירים: "על דעת המקום ועל דעת הקהל: אנו מתירים להתפלל עם העבריינים". על אף שאין בי מייסוריהם של צדיקים, לא קוללתי בשלוותם של רשעים.