Avatar

ד"ר תהילה אליצור

אודותיי:
ד"ר תהילה אליצור היא בעלת תואר שלישי בתלמוד מאוניברסיטת בן גוריון, התמחות בספרות השו"ת. מלמדת תלמוד בתכנית "פתיחתא" ומרצה במכללת הרצוג.
Articles

חמש פעמים עוסקת התורה במסירת סיפור גאולת מצרים מאבות לבנים. ארבע מתוכן מופיעות בספר שמות בפרשת בא, תוך כדי תיאור ההתרחשות עצמה, או בתור חלק מהציווי על קיום מצוות הפסח בעתיד. ד"ר תהילה אליצור עוסקת במצוות "והגדת לבנך".