Avatar

יעל זאדווין

Articles

את חנה ספראי ז"ל ראיתי בפעם הראשונה בשיעור, הייתה זו כיתת נשים לומדות במכון יהודית ליברמן. באתי כדי להתרשם, הממליצה הייתה פרופ' נעמי הכהן, מורתי מהאוניברסיטה.דברים לזכרה מאת יעל זאדווין.