Avatar

יעל זיוון

Articles

על מהלך שינוי התפקידים בהנהגת עם ישראל בפרשת במדבר, ועל הדמיון בין התנהלות ביקורתית ותקינה של עם ישראל לבין התנהלות משפחתית נכונה.

על המודעות לעוצמתם של זיכרונות והשלכותיהם כפתח ליצירת שינוי פנימי.