Avatar

יאיר שלג

Articles

על ההלכה, שצריכה לעבור את כור ההיתוך ההומניסטי, ולהכניס לשיקוליה את שיקול כבוד האדם, ולא רק במובן של קירוב יחידים, אלא גם של קירוב מגזרים שלמים.