Avatar

זאב ספראי

Articles

חרש שוטה וקטן הם השלישיה הקבועה של חסרי מעמד, הפטורים מן המצוות, ודחויים מחברת הקודש.  בין השאר גם האשה זוכה לעתים למעמד דומה. אבל, במערכת ההלכתית היהודית יש חוקים כלליים ויש דיונים פרטניים, באדם הבודד.

קצת קשה לענות כיום, במאה העשרים ואחת על השאלה האם מותר לאישה ללָמד. השאלה היא מאיזו נקודת מוצא יוצאים. האם יש לצאת מן המקורות המדברים על חֶברה נפרדת, ועל אישה שכל כבודה פנימה, או שמדברים על החֶברה שלנו, בה נשים לומדות וחוקרות, ממלאות תפקידים בכירים, גם בחברה הדתית.

על חיוב הנשים בארבע כוסות, בלימוד ובהסבה ליל הסדר