Avatar

הרב ד"ר בני לאו

Articles

"מגע שלי עם ה'הסכם לכבוד הדדי' בא ממפגש עם זוגות המצויים בשלבים שונים טרם חתונתם". הרב ד"ר בני לאו מסביר על החסמים והתגובות של בני זוג שמוצע להם לחתום על הסכם לכבוד הדדי ומדוע חשובה החתימה על הסכם שכזה.

 על ההבדלים בין שירת משה- שירת הים ושירת מרים- שירת הבאר, ומשמעותם בהתייחס להנהגה של כל אחד מהאחים.