Avatar

קרן חדד טאוב

Articles

מכלב אנחנו לומדות עוד אסטרגיה של מנהיגות, אסטרטגיה שמחזירה לציבור את האחריות, אסטרטגיה האומרת, אתם קיימים בזכות עצמכם ולא בזכות ההנהגה. קרן חדד-טאוב, מנהלת מרכז קולך למנהיגות נשים, על פרשת שלח לך. 

<class="intro_big">משה בעת בנית המשכן כל כך עסוק בעשיה. אין לו זמן לחשוב. אבל מה קורה ביום השמיני אחר הצהרים? קרן חדד טאוב, רכזת מרכז קולך למנהיגות נשית מזמינה לדמיין.