Avatar

ד"ר יעל לוין

Articles

לאחרונה חיברה ד"ר יעל לוין נוסח של מדרש חדש בעל אופי אקטואלי, אשר דורש כתובים מהפרק החמישי של מגילת איכה, ומסב אותם על מאורעות אקטואליים שחוו ושחוות נשים במדינת ישראל בשנים האחרונות. 

ד"ר יעל לוין חיברה מחרוזת נוספת לפיוט "מעוז צור", המוסבת על בתו של מתתיהו אשר מרדה בגזירת "הלילה הראשון". לקראת חג החנוכה, אנו מפרסמות מחרוזת זו והסבר אודותיה. 

ב25 בנובמבר, 2017 יצויין בעולם יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. ד"ר יעל לוין חיברה תפילה לנשים קורבנות אלימות במשפחה, אשר מובאת כאן. 

"תְּחִנַּת הַנָּשִׁים לְבִנְיַן הַמִּקְדָּשׁ" היא יצירה הכתובה בסגנון מדרשי האגדה, ובה תובעות דמויות נשים מקראיות ובתר-מקראיות עד סוף בית שני על סמך זכויותיהן את בניין בית המקדש. התפילה חוברה על ידי ד"ר יעל לוין ומובאת פה בצירוף הסברים, פירושים ומקורות. 

"מדרש 'צְאֶינָה וּרְאֶינָה'" הוא מעין פרודיה על התֶּמָה של צניעותן של נשים ומקומה של האישה בחברה בת-ימינו, והוא נתחבר על ידי כותבת שורות אלה בשנת תשע"ג כטקסט לחג הפורים על ידי ד"ר יעל לוין.

בתענית אסתר חל יום העגונה הבין-לאומי. להלן תפילה לעגונות שחוברה בידי ד"ר יעל לוין, הנאמרת בבתי כנסת רבים ברחבי העולם היהודי בשבת הקודמת לפורים וכן בתענית אסתר

The "Mi Sheberach" prayer for chained women, composed by Dr. Yael Levine. The prayer is recited in synagogues throughout the Jewish world on the Shabbat preceding the fast of Esther. 

המאמר מביא כוונות קצרות הראויות להיאמר לפני הדלקת נרות בכל אחד משמונת ימי החנוכה, כוונות המוסבות על דמויות מופת מאימהות האומה. תוכני הכוונות נתנסחו על פי מגוון מקורות מאוצרותינו, רובם בתורת הנגלה ומיעוטם בתורת הנסתר. חלק מהכוונות מתמצתות את פועלן של הדמויות המוזכרות, ועולה ומתגלה בהן עולמן הרוחני...

לעיוני במקורות בנושא "ירושלים של זהב" נודעה המשכיות. לקראת כנס קולך התשיעי (תשע"ה).

מאמר תגובה ל"הלכה למרים מסיני"/דב אלבוים, שפורסם במוסף "ערב שבת" של מעריב (20 בספטמבר 2013).

מאמרים נוספים...